Річні національні

  Мета ДСС: формування інформації, яка послідовно описує процеси виробництва, розподілу та використання доходу, нагромадження капіталу й руху активів і пасивів (зобов’язань) економіки країни, для аналізу її розвитку та основних макроекономічних пропорцій


  Одиниця ДСС:

  • Інституційна одиниця

   

  Статистична інформація

   

  Основні статистичні показники:

  • Валовий внутрішній продукт (номінальний ВВП) (у фактичних цінах, у постійних цінах)  
  • Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одного зайнятого (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Індекс фізичного обсягу ВВП (реальний ВВП) 
  • Індекс-дефлятор ВВП 
  • Індекси фізичного обсягу випуску  
  • Індекс-дефлятор випуску  
  • Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості 
  • Індекс-дефлятор валової доданої вартості  
  • Валова додана вартість (у фактичних цінах, в основних цінах, у постійних цінах) 
  • Випуск (у фактичних, в основних цінах, у ринкових цінах, у постійних цінах)  
  • Ринковий випуск  
  • Випуск для власного кінцевого використання  
  • Неринковий випуск  
  • Випуск у розрахунку на одного зайнятого (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Експорт товарів і послуг (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Експорт товарів (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Експорт послуг (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Експорт умовної оплати послуг фінансових посередників 
  • Імпорт товарів і послуг (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Імпорт товарів (у фактичних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Імпорт послуг (у фактичних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Імпорт умовної оплати послуг фінансових посередників 
  • Податки на продукти (у фактичних цінах, у постійних цінах,  індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Податок на додану вартість (ПДВ)  
  • Податки на імпорт без ПДВ  
  • Податки на продукти, за винятком ПДВ і податків на імпорт 
  • Субсидії на продукти (у фактичних цінах, у постійних цінах,  індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт 
  • Інші податки за виключенням інших субсидій, пов'язаних з виробництвом  
  • Проміжне споживання                     
  • Споживання основного капіталу  
  • Чистий внутрішній продукт  
  • Зовнішнє сальдо товарів і послуг  
  • Оплата праці найманих працівників 
  • Заробітна плата  
  • Фактичні внески наймачів на соціальне страхування                                              
  • Умовно обчислені внески наймачів на соціальне страхування                                                            
  • Податки на виробництво та імпорт  
  • Субсидії на виробництво та імпорт  
  • Валовий прибуток, змішаний дохід 
  • Чистий  прибуток, змішаний дохід  
  • Дохід від власності  
  • Проценти  
  • Розподілений дохід корпорацій 
  • Дивіденди 
  • Вилучення доходів квазікорпорацій 
  • Реінвестовані доходи від прямих  іноземних інвестицій 
  • Інші інвестиційні доходи 
  • Інвестиційні доходи, що належать власникам страхових полісів 
  • Орендна плата  
  • Валовий підприємницьий дохід 
  • Чистий підприємницьий дохід 
  • Валовий національний дохід 
  • Валове сальдо первинних доходів 
  • Чисте сальдо первинних доходів 
  • Чиста додана вартість 
  • Чистий національний дохід 
  • Інші податки, пов’язані з виробництвом  
  • Інші субсидії, пов’язані з виробництвом 
  • Поточні податки на доходи, майно тощо 
  • Внески на соціальне страхування  
  • Соціальні допомоги, крім допомог у натурі  
  • Інші поточні трансферти
  • Валовий наявний дохід
  • Чистий наявний дохід
  • Соціальні трансферти в натурі
  • Кінцеві споживчі витрати (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)
  • Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за тривалістю використання (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)
  • Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств резидентів та нерезидентів на економічній території та за кордоном (у фактичних цінах, у постійних цінах попереднього року, індекс фізичного обсягу)
  • Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств резидентів на  території іншого світу (у фактичних цінах, у постійних цінах попереднього року, індекс фізичного обсягу)
  • Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств  нерезидентів на економічній території (у фактичних цінах, у постійних цінах попереднього року, індекс фізичного обсягу)
  • Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління (індивідуальні споживчі витрати, колективні споживчі витрати) (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)
  • Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) Валове нагромадження капіталу (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)
  • Валовий скоригований наявний дохід
  • Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах
  • Фактичне кінцеве споживання
  • Валове заощадження
  • Чисте заощадження
  • Поточне зовнішнє сальдо
  • Чистий скоригований наявний дохід
  • Валове нагромадження основного капіталу (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)
  • Вироблені нефінансові активи
  • Основні засоби
  • Житлові будівлі (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)
  • Інші будівлі та споруди (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)
  • Машини та обладнання (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Системи озброєння (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Культивовані біологічні ресурси (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Витрати, пов’язані з передачею прав власності на невироблені активи (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Продукти інтелектуальної власності (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Наукові дослідження та розробки (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор) 
  • Розвідка та оцінка запасів корисних копалин (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Комп’ютерне програмне забезпечення та бази даних (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Запаси матеріальних оборотних коштів  
  • Зміна запасів матеріальних оборотних коштів (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс-дефлятор) 
  • Придбання за виключенням вибуття цінностей (у фактичних цінах, у постійних цінах, індекс фізичного обсягу, індекс-дефлятор)  
  • Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів 
  • Капітальні трансферти  
  • Чисте кредитування, чисте запозичення  
  • Статистична розбіжність  
  • Чисте прийняття фінансових зобов'язань  
  • Чисте придбання фінансових активів  
  • Монетарне золото та спеціальні права запозичення  
  • Доходи населення  
  • Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 
  • Соціальні допомоги 
  • Витрати та заощадження  
  • Придбання товарів та послуг  
  • Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти  
  • Нагромадження нефінансових активів  
  • Приріст фінансових активів  
  • Приріст грошових вкладів та заощаджень у цінних паперах 
  • Заощадження в іноземній валюті 
  • Позики, одержані за виключенням погашених (–) 
  • Витрати населення  
  • Наявний дохід населення (у фактичних цінах)  
  • Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу  
  • Індекс фізичного обсягу реального наявного доходу  
  • Наявний середньомісячний дохід на одну особу  
  • Середньомісячний реальний наявний дохід у розрахунку на одну особу
  Power BI

  Джерела інформації

  Статистичні дані:  

  • ДСС 1.01.01.02 «Чисельність та природний рух населення» 
  • ДСС 1.02.01.01 «Обстеження робочої сили» 
  • ДСС 1.02.02.01 «Обстеження підприємств із питань статистики праці» 
  • ДСС 1.03.00.07 «Мережа та діяльність закладів освіти» 
  • ДСС 1.05.00.01 «Обстеження умов життя домогосподарств»   
  • ДСС 1.07.00.03 «Оплата населенням житлово-комунальних послуг»  
  • ДСС 2.03.01.01 «Структурні зміни в економіці України та її регіонів» 
  • ДСС 2.03.01.04 «Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств» 
  • ДСС 2.03.02.01 «Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг» 
  • ДСС 2.03.03.02 «Продаж і запаси товарів у торговій мережі» 
  • ДСС 2.03.03.06 «Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі»  
  • ДСС 2.03.04.01 «Капітальні інвестиції»   
  • ДСС 2.03.05.01 «Наявність і рух необоротних активів, амортизація» 
  • ДСС 2.03.07.07 «Рибогосподарська діяльність» 
  • ДСС 2.03.07.17 «Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства» 
  • ДСС 2.03.07.21 «Лісогосподарська діяльність» 
  • ДСС 2.03.07.24 «Економічні рахунки сільського господарства»  
  • ДСС 2.03.07.25 «Баланси основних продуктів рослинництва та тваринництва» 
  • ДСС 2.03.09.01 «Економічні показники короткотермінової статистики промисловості»  
  • ДСС 2.03.09.02 «Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами»  
  • ДСС 2.03.10.02 «Економічні показники короткотермінової статистики будівництва» 
  • ДСС 2.03.11.02 «Діяльність підприємств наземного транспорту»  
  • ДСС 2.03.11.05 «Діяльність підприємств морського та внутрішнього водного транспорту»   
  • ДСС 2.03.11.07 «Діяльність підприємств авіаційного транспорту»  
  • ДСС 2.03.11.08 «Діяльність підприємств магістрального трубопровідного транспорту» 
  • ДСС 2.03.13.01 «Грошово-кредитна та фінансова статистика»  
  • ДСС 2.05.01.01 «Зовнішня торгівля товарами» 
  • ДСС 2.05.05.01 «Статистика зовнішнього сектору»  
  • ДСС 2.06.01.01 «Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)»  
  • ДСС 2.06.02.01 «Зміни цін виробників промислової продукції»  
  • ДСС 2.06.02.02 «Зміни цін у будівництві» 

  Адміністративні дані

  • Державного центру зайнятості
  • Казначейства
  • Агентства відновлення
  • Пенсійного фонду
  • Держрезерву
  • ДПС
  • Держмитслужби
  • НКЦПФР
  • Національного банку
  • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
  • МОЗ
  • МКІП
  • МВС
  • НАЗК

   

  Законодавство:  

  Міжнародні та європейські норми і стандарти 

   

  Контакти

  Снігірьова Вікторія Анатоліївна
  Департамент статистики національних рахунків
  +380442871533
  v.snegireva@sssu.gov.ua